سامانه ثبت نامبا توجه به مندرجات راهنماي مراحل ثبت نام نسبت به انتخاب نوع شخصيت مودي و مرحله فرآيند ثبت نام اقدام نماييد:

نوع موديمرحله اولمرحله دوممرحله سوممرحله چهارم
شخص حقوقيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام
شخص حقيقيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام
تشکلهاي قانونيپيش ثبت نام و اصلاح اطلاعات آنيادآوري پيش ثبت نامثبت نام و اصلاح اطلاعات آن - سيستم قديميادآوري ثبت نام

اسناد قابل دانلود:
Adobe PDF Fileقانون مالیاتهای مستقیم
[تعداد دانلود: 329090]
Adobe PDF Fileقانون مالیات بر ارزش افزوده
[تعداد دانلود: 259691]
Adobe PDF Fileراهنماي طبقه بندي مشاغل اشخاص حقيقي در قانون مالياتهاي مستقيم
[تعداد دانلود: 104112]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقوقی
[تعداد دانلود: 185353]
Adobe PDF Fileفرم درخواست گواهی الکترونیکی اشخاص حقیقی
[تعداد دانلود: 249894]

لینکهای مرتبط:
پیگیری سریع وضعیت ثبت نام شماره اقتصادی