نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک ویژه سامانه اظهارنامه الکترونیک⏺ مودیانی که در یک ملک شریک هستند چگونه می بایست اظهارنامه ملک مورد نظر را ثبت نمایند؟
⏺ هنگام ثبت اظهارنامه املاک در صورت ندانستن کد ملی مستاجر باید چه کرد؟
⏺ اگر مودی چندین ملک دارد چگونه می بایست اظهارنامه املاک را ثبت نماید؟
⏺ در صورتی که مودی بخشی از سال ملک خود را اجاره داده باشد، مبلغ اجاره در اظهارنامه املاک چگونه می بایست ثبت گردد؟
مرتبط با اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
سوالات و نکات مشترک اظهارنامه
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی