نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقوقی ویژه سامانه اظهارنامه الکترونیک⏺ علت اینکه اشخاص حقوقی نمی توانند اظهارنامه املاک ثبت نمایند چیست؟
⏺ چگونه می توان در اظهارنامه حقوقی (استهلاک بهای تمام شده کالای فروش رفته) را ثبت نمود؟
⏺ آیا در اظهارنامه حقوقی در صفحه 23 جدول شماره 23 (فهرست صادرات و ما به ازاء تفاوت) می توان بیشتر از (9 رکورد) ثبت نمود؟
⏺ اگر سازمان ثبت شرکت ها اقدام به تغییر شناسه ملی نماید، مودی می بایست به منظور ارسال اظهارنامه چه اقدامی انجام دهد ؟
مرتبط با اظهارنامه الکترونيک ماليات عملکرد و اجاره املاک
سوالات و نکات مشترک اظهارنامه
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص حقیقی
نکات مرتبط با اظهارنامه اشخاص املاک