راهنمای استفاده از سامانه پیش ثبت نام و ثبت نام الکترونیک ویژه سامانه ثبت نام شماره اقتصادی⏺ شروع پیش ثبت نام
⏺ نحوه تکمیل اطلاعات پیش ثبت نام
⏺ تایید نهایی پیش ثبت نام جهت دریافت اطلاعات کاربری
⏺ نحوه دریافت اطلاعات کاربری ویژه خدمات الکترونیک مالیاتی و ثبت نام
⏺ شروع ثبت نام

⏺ نحوه تکمیل اطلاعات ثبت نام
⏺ تایید نهایی ثبت نام و پیگیری وضعیت آن
مرتبط با ثبت نام الکترونيکي در نظام مالياتي
سوالات و نکات عمومی
سوالات اخذکد فراگیر