سوالات و نکات عمومی ویژه سامانه ثبت مدرسین عملیات الکترونیکی مالیاتی⏺ متقاضیان دریافت مجوز به منظور ارسال بیش از تعداد مجاز اظهارنامه چه کسانی می باشند؟
⏺ وظایف مدرسین مالیاتی چیست؟
⏺ متقاضیان دریافت مجوز ارسال اظهارنامه بیش از تعداد مجاز می بایست چه اقدامی انجام دهند؟
⏺ کسانی که Mac Address آنها تغییر نموده می بایست چه اقدامی انجام دهند؟
⏺ همکاران اداره مالیاتی چه وظایفی پیرامون مدرسین مالیاتی به عهده دارند؟

⏺ کسانی که نام کاربری یا رمز عبور خود را فراموش نموده اند چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ به منظور تغییر شماره همراه ثبت شده در سامانه می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ متقاضیان دریافت مجوز در دوره های اموزشی شرکت نموده اند ولی هنوز نام کاربری برای آنها ارسال نشده است ؟
⏺ خطای (31-) را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ خطای (32-) (کاربر گرامی شما قادر به ارسال اطلاعات از طریق این رایانه نمی باشید) را چگونه می توان برطرف نمود؟

⏺ خطای (34-) (کاربر گرامی شما مجوز ثبت اظهارنامه برای بیش از 10 نفر را ندارید) را چگونه می توان برطرف نمود؟
⏺ اتحادیه ها، مجامع امور صنفی، نظام پزشکی، نظام مهندسی و دفاتر حسابرسی و حسابداری جهت دریافت مجوز چه اقدامی می بایست انجام دهند؟
⏺ در صورتی که نام کاربری و رمز عبور مانند پیامک تایپ گردد ولی موفق به ورود به سامانه نشویم، می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ به منظور دریافت آدرس فیزیکی سیستم خود می بایست چه اقدامی انجام داد؟
⏺ خطای (35-) (کاربر گرامی، رایانه شما مشخصات مورد نظر سازمان را برای ارسال اطلاعات اظهارنامه ها را ندارد) را چگونه می توان برطرف نمود؟

مرتبط با