راهنمایی سریع تعیین گروه ویژه مودیان حقیقی


مودی گرامی
تمامی مودیان حقیقی در یکی از گروه های اول تا سوم قرار خواهند گرفت. لذا جهت راهنمایی شما و تسهیل فرایند تعیین گروه این ابزار برای شما طراحی شده است. با توجه به اینکه نوع اظهارنامه شما متناسب با گروه شما تفاوتهایی خواهد داشت لازم است تا این سوالات را با دقت پاسخ دهید.
نوع فعالیت خود را انتخاب نمایید: